Ūdensapgāde un kanalizācija
info@rupe.lv
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Uzsākta būvdarbu izpilde projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošana
05.07.2018

Informējam, ka ir uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”. Būvuzņēmējs sākotnēji ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi veiks Merķeļa ielā.
Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu apbraukšanas iespējām. Par satiksmes ierobežojumiem skatīt mājas lapā www.rupe.lv.
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/010, (turpmāk – Projekts) mērķis ir attīstīt SIA “Rūpe” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, t.sk. samazinot apkārtējā vidē novadīto piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju (ūdenstilpju pastiprinātu aizaugšanu) riskus.
Projekta ietvaros tiek plānots izbūvēt:
• jaunus maģistrālos kanalizācijas ārējos inženiertīklus – kopumā 3,914 km garumā (papildus pievadi – 0,783 km);
• jaunus maģistrālos ūdensapgādes ārējos inženiertīklus – kopumā 2,987 km garumā (papildus pievadi – 0,806 km).
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve tiks veikta Alūksnes pilsētā Merķeļa, Šķūņu, Kārļa, Helēnas (posmā no Augusta ielas līdz Kārļa ielai), Gulbenes, Krišjāņa Barona (posmā no Krišjāņa Barona ielas Nr.17 līdz Gulbenes ielai), Valkas (posmā no Kanaviņu ielas līdz Rijukalna ielai), Rijukalna (posmā no Valkas ielas līdz Ojāra Vācieša ielai) ielai.
Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 602 299.73, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 586 625.36 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 413 656.00, Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi EUR 172 969.36). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 1 015 674.37 no tiem Alūksnes novada pašvaldības līdzekļi EUR 737 589.28, SIA "Rūpe" līdzekļi EUR 278 085.09 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 278 085.09).
Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.