Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Privātuma politika

1. Personas datu apstrādes politikas mērķis

Personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
Dati tiek izmantoti, lai sniegtu klientiem pakalpojumus, uzlabotu uzņēmuma pakalpojumus, sūtītu paziņojumus un piedāvājumus, lai aizsargātu klientu un trešo personu tiesības un intereses, un lai ievērotu tiesību aktus.

 

2. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Rūpe, vienotās reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
Kontaktinformācija: tālrunis 64381087, Epasts [email protected] vai vēršoties SIA Rūpe birojā klātienē Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.
Saziņai ar SIA Rūpe datu aizsardzības speciālistu var izmantot E-pastu [email protected] ar norādi „Datu aizsardzība speciālistam”.

 

3. Privātuma politikas piemērošana

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Personas datu apstrāde - jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, aplūkošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu, u.c.

SIA RŪPE Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

• klientiem un citu pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (Klientam) saņem vai nodod SIA RŪPE jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
• biroja apmeklētājiem;
• īpašumā / valdījumā esošo teritoriju īpašuma apsargāšanu, kur tiek veikta videonovērošana;
• uzturētās interneta vietnes apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).

 

SIA RŪPE rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (papīra formātā, elektroniski vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.) un nolūkiem var tikt noteikti papildus noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA RŪPE.

 

4. Personas datu apstrādes nolūki

SIA RŪPE apstrādā personas datus pakalpojumu sniegšanai:

• klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;
• līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;
• klientu apkalpošanai;
• pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
• pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
• pakalpojumu uzlabošanai un attīstībai;
• iesniegumu, iebildumu un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
• norēķinu administrēšanai;
• parādu atgūšanai un piedziņai;
• interneta vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
• biznesa plānošanai un analīzei, uzskaitei, plānošanai un statistikai;
• datu kvalitātes nodrošināšanai un efektivitātes mērīšanai;
• atskaišu sagatavošanai.

 

SIA RŪPE apstrādā personas datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā, kā arī citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA RŪPE.

 

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA RŪPE apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

• līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
• normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SIA RŪPE saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
• saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
• likumīgās intereses - lai realizētu no SIA RŪPE un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA RŪPE likumīgās intereses.

 

SIA RŪPE likumīgās intereses ir:

• veikt komercdarbību, tai skaitā:

- sniegt ūdens un kanalizācijas nodrošināšanas pakalpojumus;
- sniegt asenizācijas un pārvietojamo tualešu nomas pakalpojumus;
- sniegt ūdensvada un kanalizācijas sistēmu ierīkošanas un remonta pakalpojumus;
- sniegt skaitītāju faktiskās pārbaudes, mainīšanas un plombēšanas pakalpojumus Klientiem;
- nodrošināt tehnisko noteikumu, ūdenssaimniecības, asenizācijas un pārvietojamo tualešu nomas dokumentācijas sagatavošanas pakalpojumus;
- nodrošināt būvprojektu, tehnisko shēmu un citas būvniecības dokumentācijas saskaņošanas pakalpojumus;
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošana, kontrole un uzturēšana.

• pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;
• nodrošināt līguma saistību izpildi;
• novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
• saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapā;
• izstrādāt jaunus un attīstīt esošos pakalpojumus;
• nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;
• Informēt Klientus par jaunumiem nozarē;
• nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku, kā arī efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
• nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
• administrēt maksājumus – savlaicīgi veiktus, kavētus un neveiktus;
• vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
• informēt sabiedrību par savu darbību.

 

6. Personas datu apstrāde

SIA RŪPE apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA RŪPE saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

 

Attiecībā uz Klientiem netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana un klientu profilēšana.

 

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA RŪPE var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, programmu uzturēšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA RŪPE sadarbības partneri apstrādā Klientu personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA RŪPE datu apstrādātājiem Regulas izpratnē un SIA RŪPE ir tiesības nodot saviem sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

 

SIA RŪPE sadarbības partneri personas datu apstrādātāja statusā nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA RŪPE kā Pārziņa prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA RŪPE uzdevumā.

 

Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas SIA RŪPE:

 

(Datu kategorijas, piemēri)

Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods
Personas kontaktinformācija - adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
Klienta kontaktpersonu dati - kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
Klienta dati - klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, klienta kods
Pakalpojuma līguma dati - līguma numurs, parakstīšanas datums, veids
Pakalpojuma dati - klienta pasūtījumi, pirkumi, pieteikumi, kas piesaistīti pie līguma; pakalpojuma sniegšanas adrese, īpašumtiesības vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti
Norēķinu dati - bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
SIA RŪPE interneta lapās veiktās darbības - IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
Videonovērošanas dati - videonovērošana SIA RŪPE objektos, ierakstīšanas datums.

 

7. Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA RŪPE neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

• ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
• rēķinu piegāde Klientam;
• pasta sūtījumu izsūtīšana Klientiem par izmaiņām līguma saturā vai cenrādī;
• saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
• ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
• ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA RŪPE likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA RŪPE likumīgās intereses;
• SIA RŪPE auditoriem, juristiem, finanšu konsultantiem, parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, maksātnespējas procesa administratoriem; tiesu izpildītājiem.

 

Klientu dati netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām. Ja šāda datu nodošana notiktu, tad tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības par datu nodošanu ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām, t.sk., datu nodošana varētu notikt, ja tam būtu tiesiskais pamatojums izpildīt kādu juridisku pienākumu, kā piemēram, līguma izpilde, vai tiktu iegūta Klienta piekrišana un veikti atbilstoši drošības pasākumi.

 

8. Personas datu glabāšanas ilgums

SIA RŪPE glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

• tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
• kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA RŪPE vai Klients var realizēt savas likumiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā);
• kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
• kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti 14 dienas.

 

9. Piekļuve personas datiem, Klienta tiesības, Klienta identifikācija

Klientam kā datu subjektam ir tiesības:

- Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
- Iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir balstīta uz SIA RŪPE tiesiskās intereses īstenošanu;
- Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, bet Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Tiesības prasīt savu datu dzēšanu nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai izriet no attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktiem pienākumiem.
- Saņemt informāciju par to, vai SIA RŪPE ievāc un apstrādā Klienta datus. Apstiprinošas atbildes gadījumā saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko tas ir sniedzis uzņēmumam un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Klientam ir tiesības šos saņemtos datus nodot citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība). SIA RŪPE informāciju Klientam sniedz tādā apmērā, kas neaizskar citu personu privātumu.
- Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei tādā veidā, kādā tā tika sniegta. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
- Saņemt informāciju no SIA RŪPE par Klienta personas datu apstrādes mērķiem.
- Uzzināt informāciju par trešajām personām, kam ir nodoti personas dati, ja vien šādas informācijas nodošana nav aizliegta normatīvo aktu regulējumā.
- Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai, ja Klients uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Klientam ir pienākums savlaicīgi un nepieciešamajā apmērā sniegt SIA RŪPE informāciju par izmaiņām savos personas datos, kas var ietekmēt turpmākās līgumattiecības.

 

Ja Klients realizē savas tiesības un pieprasa SIA RŪPE informāciju ar saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti, uzņēmums pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Klienta personas identifikācija saziņas laikā notiek:

- Klātienē, izmantojot personu apliecinošus dokumentus – pasi vai ID karti;
- Tālruņa sarunas laikā izmantojot iespējamos identifikatorus – Klienta vārds, uzvārds, klienta kods, līguma numurs vai pakalpojuma saņemšanas vietas adrese;
- Iesniedzot elektroniski sagatavotus dokumentus, ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu;
- Nosūtot pasta sūtījumus vai Epasta sūtījumus uz līgumā norādīto adresi.

 

SIA RŪPE veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, Epasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA RŪPE veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu maiņu, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

 

10. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, - klātienē SIA RŪPE birojā, un tādā gadījumā turpmākā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam netiks veikta.

 

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

11. Sīkdatņu izmantošana

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā datorā vai mobilajā ierīcē, kad Klients apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Klienta pārlūka, tādējādi vienmēr nav dati jāievada no jauna, atgriežoties interneta vietnē vai pārejot no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē cookiecentral.com.

 

SIA RŪPE interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, kas ļauj izmantot vietni un nodrošina tās funkcionēšanu. Citas – analizējošās vai funkcionējošās sīkdatnes izmantotas netiek un dati par lietotāju paradumiem analizēti un izmantoti netiek

 

12. Citi noteikumi

SIA RŪPE ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot to SIA RŪPE interneta vietnē, norādot papildus informāciju rēķinos. Ar Privātuma politikas aktuālo redakciju vienmēr ir iespējams iepazīties SIA RŪPE birojā.

 

Redakcija aktualizēta uz 2019. gada 10. septembri.