Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Trauksmes celšana

Trauksmes celšana ir ikviena iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu kapitālsabiedrības darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli, kā arī novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm.


Trauksmes celšanas iespēja Latvijā tika ieviesta līdz ar Trauksmes celšanas likuma spēkā stāšanos 2019.gada 1. maijā. Kopš 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu.


Par trauksmes cēlēju ir uzskatāma fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.


Par trauksmes celšanu nav uzskatāma ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, kā arī ziņošana par citu Trauksmes celšanas likuma 3.panta trešajā daļā minēto informāciju.


Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana SIA “RŪPE” notiek saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu un kapitālsabiedrības iekšējiem noteikumiem.


Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai arī izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

  1. atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  2. nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums” [email protected];
  3. ievietojot to pastkastē pie SIA “RŪPE” ēkas Brūža ielā 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  4. nosūtot SIA “RŪPE” elektroniski vai pa pastu ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”.


Ja trauksmes celšanas ziņojumā ietvertā jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļēji būs SIA “RŪPE” kompetencē, SIA “RŪPE” izvērtēs ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm - ir vai nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, un pieņems par to lēmumu. Savukārt, ja trauksmes celšanas ziņojums nebūs SIA “RŪPE” kompetencē, tā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūtīs iesniegumu izskatīšanai pēc piekritības un informēs par to trauksmes cēlēju. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanas pēc būtības, trauksmes cēlējs tiks informēts par ziņojuma izskatīšanas rezultātu.


Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona:
grāmatvede Ramona Zālīte
Tālr.: +371 64381088
e-pasts: [email protected]


Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa


Vairāk par trauksmes celšanu var uzzināt Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.


SIA “RŪPE” trauksmes cēlēja ziņojumu var arī iesniegt elektroniski, izmantojot e-adresi vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.