Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Publiskojamā Informācija

.

Informācija par kapitālsabiedrību atbilstoši publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmajai daļai.


Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi Vidēja termiņa stratēģija 2020. - 2022. gadam
2. Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Sabiedrības galvenie darbības veidi, NACE klasifikators:
• Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
• Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
• Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
• Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99).

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Mērķu īstenošanas rezultāti
2019. gads

2020. gads

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Veiktās iemaksas

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Saņemtais finansējums 2018. gadā
Saņemtais finansējums 2019. gadā

Saņemtais finansējums 2020. gadā

6. Finanšu pārskati

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem
Gada pārskats par 2018. gadu
Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem
Gada pārskats par 2019. gadu
Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem 
Pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2020. gadu

Pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem

7. Informācija par īpašuma struktūru SIA "Rūpe" 100% apmērā ir Alūksnes novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriskā struktūra
9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
10. Informācija par iepirkumiem Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"
11. Statūti Statūti
12. Informācija par valdes locekļa profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņu Informācija par SIA "Rūpe" valdes locekli
13. Atalgojuma politikas principi. Atalgojuma politika
14. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)
15. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem. Dalībnieku sapulces
16. Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pasākumi korupcijas risku novēršanai 2020. gadā