Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana

Publiskojamā Informācija

.

Informācija par kapitālsabiedrību atbilstoši publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmajai daļai.


Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020. - 2022. gadam

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2023. - 2027. gadam

2. Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Sabiedrības galvenie darbības veidi, NACE klasifikators:
• Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
• Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
• Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
• Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99).

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Mērķu īstenošanas rezultāti

2016.-2018. gads - finanšu rādītāji

2016.-2018. gads - nefinanšu rādītāji
2019. gads

2020. gads

2021. gads

2022. gads

2023. gads

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Veiktās iemaksas

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Saņemtais finansējums 2016. gadā

Saņemtais finansējums 2017. gadā

Saņemtais finansējums 2018. gadā
Saņemtais finansējums 2019. gadā

Saņemtais finansējums 2020. gadā

Saņemtais finansējums 2021. gadā

Saņemtais finansējums 2022. gadā

Saņemtais finansējums 2023. gadā

6. Finanšu pārskati

Pārskats par 2016. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2016. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2016. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2016. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2016. gadu

Pārskats par 2017. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2017. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2017. gadu

Pārskats par 2018. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2018. gada 12 mēnešiem
Gada pārskats par 2018. gadu
Pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 9 mēnešiem
Pārskats par 2019. gada 12 mēnešiem
Gada pārskats par 2019. gadu
Pārskats par 2020. gada 3 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Pārskats par 2020. gada 9 mēnešiem 
Pārskats par 2020. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2020. gadu

Pārskats par 2021. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2021. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2021. gadu

Pārskats par 2022. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2022. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2022. gadu

Pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2023. gada 12 mēnešiem

Gada pārskats par 2023. gadu

7. Informācija par īpašuma struktūru SIA "Rūpe" 100% apmērā ir Alūksnes novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.
8. Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriskā struktūra
9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
10. Informācija par iepirkumiem Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi"
11. Statūti Statūti
12. Informācija par valdes locekļa profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņu Informācija par SIA "Rūpe" valdes locekli
13. Atalgojuma politikas principi. Atalgojuma politika
14. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)
15. Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem. Dalībnieku sapulces
16. Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Pasākumi korupcijas risku novēršanai 2020. gadā

Pasākumi korupcijas risku novēršanai 2021. gadā

Pasākumi korupcijas risku novēršanai 2022. gadā

Pasākumi korupcijas risku novēršanai 2023. gadā