Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) īstenošanu
28.10.2019

 

2018. gada jūnijā tika uzsākta projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/010) būvdarbu līgumu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izpilde. Būvdarbu veicējs – SIA “WOLTEC”.


Uz 2019. gada 28. oktobri ir izbūvēti visi ūdensvada un kanalizācijas maģistrālie tīkli, kā arī atzari uz privātīpašumiem līdz zemes robežām. Ir veikta Kārļa ielā, Šķūņu ielā un Rijukalna ielā seguma atjaunošanas darbi un uzsākti labiekārtošanas darbi. Helēnas un Valkas ielās tiek veikta seguma apakškārtas izveide, lai novembra mēnesī var veikt segumu atjaunošanu.


Norādām, ka būvdarbu izpildes laikā iespējami satiksmes traucējumi un atsevišķu ielu posmu slēgšana, vienlaikus, būvdarbu veicējam ir uzdots izvietot informatīvas ceļa zīmes par slēgto ielu posmu.

 

Projektu finansē, saņemot līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda (KF) 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros.