Ūdensapgāde un kanalizācija
+371 27820334 – ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana
Par rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumu izmaiņām

SIA “RŪPE” informē, ka, pamatojoties uz VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumu sadārdzinājumu un citu sagatavošanas izdevumu pieaugumu, mainījušies rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumi.

 

Sākot ar 2023. gada 1.februāri rēķinu sagatavošanas un piegādes izmaksas (tiks iekļautas rēķinā par saņemto pakalpojumu) ir šādas:

 • rēķina sagatavošana un piegāde pa pastu uz līgumā norādīto adresi – 3,58 Eur (t.sk.PVN);
 • rēķina saņemšana SIA „RŪPE” birojā, ierodoties personīgi – 0,51 Eur (t.sk.PVN);
 • rēķina sagatavošana daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kuriem tiek piemēroti tiešie norēķini – 1,57 Eur (t.sk.PVN).

 

Rēķina nosūtīšana elektroniski uz e-pastu ir bezmaksas. Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “Rūpe” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

 • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: [email protected];
 • nosūtot parakstītu iesniegumu papīra formātā uz SIA “RŪPE” biroju, adrese – Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;
 • ierodoties SIA “RŪPE” birojā un aizpildot iesniegumu klātienē.


Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt rēķinu elektroniski uz savu e-pasta adresi.

23.01.2023
Lasīt vairāk...
Oktobra beigās ekspluatācijā nodoti ar projekta atbalstu izbūvētie ūdenssaimniecības tīkli objektā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2.kārta”


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

No Tālavas ielas 13, Alūksnē nobrauktuves līdz pilsētas robežai ierīkoti ūdenssaimniecības inženiertīkli – ūdensvads un kanalizācija.
Darbi īstenoti pašvaldības projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” Nr.5.6.2.0/21/I/010 ietvaros.

 

Līdz ar sabiedriskā pakalpojuma pieejamību paplašinās Alūksnes novada industriālo zonu izmantošanas iespējas – mūsdienu prasībām atbilstošas, komercdarbībai piemērotas infrastruktūras attīstīšanai. Ūdens padeve un pieejamība ir viens no svarīgiem faktoriem uzņēmējdarbības paplašināšanai un VUGD izvirzīto drošības nosacījumu izpildei.

 

Inženierkomunikāciju būvdarbiem projekta ietvaros kā sadarbības partneris piesaistīta Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Rūpe", kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus. Projektā realizētie tīkli paplašinās SIA "Rūpe" sniegtā pakalpojuma apjomu un uzlabos tā kvalitāti.

 

Inženiertīklu būvdarbu kopējās izmaksas 488 152,79 Eur, tai skaitā ERAF atbalsts 408 388,62 Eur.
Būvniecības ieceres izstrādātājs un autoruzraugs SIA “Vertex projekti”
Būvdarbu veicējs SIA “SANART”
Būvuzraudzību veica SIA “RoadLat”

07.11.2022
Lasīt vairāk...
SIA “RŪPE” kā sadarbības partneris piedalās Alūksnes novada pašvaldības projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” realizācijāProjektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 

Specifiskā atbalsta mērķis 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

 

Projekta mērķis: izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru Alūksnes novadā, radot jaunas darbavietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, revitalizējot degradēto teritoriju un nodrošinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas izaugsmi.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

 1. Ražošanas ēkas “Biznesa stacija” izbūve ar nepieciešamajiem inženierkomunikāciju pieslēgumiem;
 2. Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve;
 3. Infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā;
 4. Ražošanas ēku izbūve komersantiem Alūksnes novada teritorijā;
 5. Uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve Alūksnes novada teritorijā


Projekta mērķa grupas:

 • Alūksnes pilsētā un novadā darbojošies saimnieciskās darbības veicēji – vairāk nekā 32 uzņēmumi, kuru darbības pamatdarbības jomas saistītas ar ražošanu, tirdzniecību, pārvadājumiem un citām nozarēm, kas ir svarīgas novada attīstībai
 • potenciālie komersanti, investori un vietējie uzņēmumi;
 • projekta sadarbības partneri.


Projekta ieviešanas rezultātā plānots:

 • atjaunot degradēto teritoriju 7,62135 ha platībā:
  • veicināt industriālās apbūves teritorijas attīstību;
  • paplašināt Alūksnes novada industriālo zonu izmantošanas iespējas;
 • izveidot vismaz 111 jaunas darba vietas;
 • piesaistīt investīcijas 10 749 597 EUR apmērā.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 6 842 863,15 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 5 000 000 EUR.


Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums – 15 mēneši laikā no vienošanās par projekta realizāciju noslēgšanas brīža.


Projekts izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu un 10. punktu un Alūksnes novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam Rīcības plāna punktu U.1.5. Attīstīt uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamo infrastruktūru, 1.2.1. punktu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”.


SIA “RŪPE” kā sadarbības partneris projekta ietvaros piedalās būvprojektu: Pilssalas ielas posms no Ojāra Vācieša ielas līdz Vecajam tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā”, “Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 1.kārta”, “Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā – 2.kārta” un “Biznesa stacijas būvniecība” realizācijā ar mērķi izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus Pilssalas ielā, Tālavas ielā un tai piegulošajā teritorijā Alūksnes pilsētā.


Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa, projektā iekļautās aktivitātes vada Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītājas Sanita Adlere, Santa Supe un Una Tetere-Teterovska.

 

11.10.2022
Lasīt vairāk...